Amaya González Reyes. Entrar na obra V. Perder (se) nela.