LINGUAXES ESCULTÓRICAS CONTEMPORÁNEAS. Do monumento conmemorativo á performance