rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

PERFIL DO CONTRATANTE

En cumprimento do artigo 42 da Lei de Contratos do Sector Público, 30/2007 relativa aos procedementos de adxudicación dos contratos da Fundación MARCO co fin de que toda a información, sexa voluntaria ou legalmente obrigatoria, teña os principios de igualdade, transparencia , concorrencia e publicidade, comunicamos:

Fundación MARCO

Instrucións de contratación para contratos non suxeitos á regulación harmonizada

Ver descargas

Contratacións Programadas


Cafetería

Mantemento
Limpeza


Licitacións abertas e documentación das mesmas


Cafetería


Licitacións en fase de adxudicación


Non hai

Contratos Adxudicados:

Atención ao público
CCTV Antiintrusión
Seguros
Mantemento Ascensores
Poliza
Telefonía e datos

Procedementos anulados

Non hai

Contratos menores

Xerencia


PRÁCTICAS

A Fundación MARCO ten subscritos convenios con distintas institucións para acollida de estudantes en prácticas nos distintos departamentos. Pregámoslle se poña en contacto coa súa Universidade ou centro de formación para saber se existe un convenio subscrito coa Fundación MARCO ou algunha convocatoria aberta para este fin.


Descarga: