rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
Premio MARCO/FRAC LORRAINE para Novos Comisarios 2012

Premio MARCO/FRAC LORRAINE para Novos Comisarios 2012

Datas: 
31 xullo 2012 - 19 outubro 2012

OBXECTO DO CONCURSO


O MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, e o 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine (Fonds régional d’art contemporain de Lorraine) de Metz, convocan o Premio MARCO/Frac Lorraine destinado a novos comisarios de exposición. Ofrece aos participantes a oportunidade de propor un proxecto centrado nun tema de reflexión orixinal e persoal, así como a súa realización nos espazos de exposición do MARCO (1º andar) e do Frac Lorraine.

A orixinalidade da teses defendida e a pertinencia das referencias propostas serán determinantes para a selección do proxecto gañador.

O proxecto seleccionado terá como resultado a realización dunha exposición que se presentará sucesivamente no MARCO (Vigo, España) e no Frac Lorraine (Metz, Francia) ou pensada como dúas ideas complementarias representadas simultaneamente en ambas sedes. O concepto da exposición requirido servirá de base de traballo. A versión definitiva do proxecto seleccionado así como a listaxe de obras serán elaboradas e formalizadas en estreita colaboración cos directores do MARCO e do Frac Lorraine durante as 2 residencias de traballo, a fin de que a mostra teña en consideración as particularidades arquitectónicas e os contextos propios de cada unha das sedes.

A proposta haberá de se inscribir dentro do campo do pensamento contemporáneo e queda aberta a todas as formas de creación. Poderanse incluír obras da colección do Frac Lorraine nas propostas presentadas, que se pode visitar na páxina http://collection.fraclorraine.org.

Esixirase a participación de polo menos dous artistas. A mostra deberá estar acompañada ou constituída por un programa de actividades que abra un novo espazo de reflexión sobre o tema abordado.

O proxecto gañador disporá dun orzamento máximo de 25.000 € para cada unha das sedes. A exposición presentarase a partir do mes de setembro de 2013, ben no MARCO (Vigo, España) e a continuación no Frac Lorraine (Metz, Francia), ben simultaneamente en ambas sedes.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN


Poderanse presentar ao concurso os/as comisarios/as nados a partir do ano 1972, inclusive. Se a proposta é autoría dun colectivo, haberá de nomearse a un representante que actuará de mediador. Os comisarios non poderán participar en calidade de artistas no proxecto. Non se poderá presentar máis dun proxecto por autor, que deberá ser inédito e contemplar a participación de dous ou máis artistas

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA (en PDF)


Documentación administrativa

- Nome, enderezo, teléfono e correo-e
- Curriculum Vitae abreviado
- Fotocopia do documento de identidade ou pasaporte 

Proxecto artístico (5 p. máximo)

- Título
- Presentación pormenorizada do proxecto de investigación (de 1 a 3 páxinas)
- Listaxe de artistas incluídos na mostra (indicando nacionalidade e data de nacemento) ou das obras presentadas

Pódese descargar os planos dos espazos expositivos do Frac Lorraine e do primeiro andar do MARCO a través das páxinas web de ambas institucións ou ben solicitalos en: info@marcovigo.com e coordination@fraclorraine.org

Destinarase un orzamento máximo de 25.000 € para cada sede (gastos de transporte, impostos incluídos) para a produción de cada unha das propostas. O comisario deberá tomar en consideración este marco orzamentario na elaboración do proxecto.

ELABORACIÓN DO ORZAMENTO


O orzamento SI deberá incluír:

- Gastos derivados da produción das obras e honorarios dos artistas
- Gastos de seguro, transporte de obras e materiais
- Gastos de desprazamento e aloxamento dos artistas participantes
- Gastos de montaxe e acondicionamento das salas 

O orzamento NON deberá incluír:

- Deseño e impresión de material promocional de prensa e publicidade
- Persoal técnico de montaxe
- Equipamento técnico audiovisual
- Gastos de aloxamento do comisario gañador durante a súa estadía en Metz e Vigo e durante a súa residencia de traballo 

PRAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS


Venres día 19 de outubro de 2012, ás 19.00.
Non se aceptarán proxectos recibidos con posterioridade a esta data.

ENVÍO DA DOCUMENTACIÓN


A documentación enviarase en PDF exclusiva e simultaneamente aos seguintes enderezos: info@marcovigo.com e coordination@fraclorraine.org, especificando no asunto do e-mail PREMIO NOVOS COMISARIOS. Non será tomada en consideración a información recibida só nunha das sedes. O proxecto deberá ser enviado preferiblemente en inglés, aínda que serán aceptados os proxectos enviados en francés, castelán en galego.

XURADO


O xurado seleccionará no mes de novembro de 2012 o proxecto gañador e dous finalistas. A decisión do xurado será inapelable. Se o xurado así o estimase, o premio poderá ser declarado deserto. Os criterios de valoración das propostas terán en conta a calidade e a orixinalidade do proxecto de investigación.

A resolución do xurado farase pública durante o mes de novembro de 2012 e comunicarase a todos os participantes por correo electrónico.

ACEPTACIÓN DO PREMIO

Establécese un prazo de 10 días naturais para a aceptación do premio por escrito. No caso de non ser aceptado, o premio concederáselle ao segundo clasificado.

FUNCIÓNS DO COMISARIO


O/a comisario/a do proxecto gañador asinará un contrato coa Fundación MARCO e o Frac Lorraine que lle compromete a atender as funcións derivadas do comisariado dunha exposición especificadas no mesmo e referidas, entre outras, á elaboración definitiva do proxecto expositivo, á selección e localización das obras, ao deseño da exposición, á supervisión das relacións entre os artistas e os prestadores e da produción, á participación na redacción do material de prensa do evento e, no seu caso, á selección de actividades paralelas e á dirección editorial do catálogo (redacción de a lo menos un texto).

O proxecto gañador servirá de base de traballo ao comisario e aos directores do MARCO e do Frac Lorraine co fin de que os proxectos definitivos presentados en Vigo e Metz sexan o resultado deste intercambio. Para que así sexa, o comisario gañador deberá realizar obrigatoriamente dúas residencias de traballo en Metz e Vigo, previas á montaxe da exposición. O comisario do proxecto gañador será invitado en residencia a Metz durante un mínimo dun mes entre xaneiro e marzo de 2013 e a Vigo entre unha e dúas semanas entre febreiro e abril de 2013, en datas fixadas segundo dispoñibilidade e de acordo coas institucións.

HONORARIOS


O comisario do proxecto gañador recibirá a cantidade de 5.000 €, impostos incluídos, en concepto de honorarios. Abonaranse en tres prazos: o 40% no momento da sinatura do contrato da exposición, o 30% tras a inauguración no Frac Lorraine, e o 30% restante tras a inauguración no MARCO.

A Fundación MARCO e o Frac Lorraine reembolsarán os gastos de desprazamento do comisario, ata un máximo de 2.000 €, impostos incluídos, previa xustificación dos mesmos. As dúas institucións faranse cargo directamente dos gastos de aloxamento en Vigo e Metz, respectivamente.

ACEPTACIÓN DAS BASES


A participación neste certame supón a total aceptación destas bases.

A organización resérvase o dereito de resolver, na forma en que considere oportuna, calquera situación non prevista nestas bases.